Śledź nas
Centrum Edukacji
 1. Administratorem danych osobowych jest Dr Irena Eris SA, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, e-mail: Instytuty.Biuro@DrIrenaEris.com
 2. Podanie moich danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych
 3. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest tożsame z wypisaniem się z subskrypcji.
 4. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 5. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 2, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.
 7. W związku z tym, iż wyraziłem/am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

Administratorem danych osobowych jest Dr Irena Eris SA, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, e-mail: Instytuty.Biuro@DrIrenaEris.com

 1. Podanie moich danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysłania wiadomości elektronicznej do Administratora. Dane będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach wysyłki wiadomości elektronicznej do Administratora, celach marketingowych, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych
 2. Dane będą przechowywane do czasu realizacji korespondencji, wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 3. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 4. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 2, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.
 6. W związku z tym, iż wyraziłem/am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.
Wyrażam zgodę

Regulamin Centrum Edukacji Dr Irena Eris

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107A, jest jednostką prowadzącą Centrum Edukacji Dr Irena Eris, dalej „Organizator”.
 2. W ramach Centrum Edukacji Dr Irena Eris prowadzone są intensywne, profesjonalne kursy szkoleniowe, skierowane do dorosłych, których program określony został w ofercie danego kursu, zamieszczonej na stronie internetowej http://edukacja.drirenaeris.com/ .
 3. Celem działalności Centrum Edukacji Dr Irena Eris jest kształcenie uczestników w formach kursów oraz zajęć praktycznych z zakresu kosmetyki/kosmetologii/odnowy biologicznej, prawa, zarządzania, księgowości, marketingu, biznesu, psychologii, obsługi Klienta Premium, technologii Hi-Tech, prowadzących do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników oraz doskonalenia ich wiedzy.
 4. Oferta Centrum Edukacji Dr Irena Eris jest skierowana do:
  1. profesjonalistów w z branży kosmetycznej (minimum z tytułem technika usług kosmetycznych bądź w trakcie studiów na poziomie licencjata, magistra),
  2. osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, w zakresie usług kosmetycznych oraz innych zainteresowanych kursem.
  3. innych osób zainteresowanych kursem.
 5. O uczestnictwo w kursach I BASIC i II ADVANCED organizowanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris mogą się ubiegać:
  1. osoby posiadające minimum tytuł technika usług kosmetycznych (wymagane przedłożenie dyplomu),
  2. studenci drugiego roku studiów licencjackich, magisterskich w zakresie kosmetyki/kosmetologii/odnowy biologicznej (wymagane przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego status studenta),
  3. absolwenci kierunków kosmetyki/kosmetologii odnowy biologicznej(wymagane przedłożenie dyplomu).
 6. O uczestnictwo w kursie III PREMIUM – BIZNES organizowanym przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris może ubiegać się każda osoba, o której mowa w ust. 4 lit. b.
 7. O uczestnictwo w tzw. KURSACH JEDNODNIOWYCH może ubiegać się każdy zainteresowany kursem, chyba że wymóg posiadania odpowiedniego wykształcenia/ doświadczenia zawodowego jest przewidziany w ofercie danego kursu.
 8. Kursy organizowane w ramach Centrum Edukacji Dr Irena Eris odbywają się w języku polskim.
 9. Szczegółowy Harmonogram zajęć zostanie przesłany Uczestnikom kursu drogą mailową.
 10. Organizator oświadcza, że treści przekazane podczas kursów odbywających się w ramach Centrum Edukacji Dr Irena Eris, mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie kursu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

II. REJESTRACJA

 1. Warunkiem przystąpienia do kursów organizowanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris jest:
  1. wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://edukacja.drirenaeris.com/,
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów Centrum Edukacji Dr Irena Eris oraz komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem (zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4. wybór danego kursu,
  5. dostarczenie na adres siedziby Organizatora podpisanej Umowy, bądź przesłanie podpisanego scanu umowy na adres mailowy: Centrum.Edukacji@DrIrenaEris.info, której oryginał Uczestnik jest zobowiązany do przesłania przesyłką poleconą na adres siedziby Organizatora lub dostarczenia Umowy osobiście, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego Zjazdu/ kursu.
  6. uiszczenie pełnej opłaty wskazanej w Umowie.
 2. Zakwalifikowanie do udziału w kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris, zostanie potwierdzone Uczestnikowi przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris drogą mailową.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do:
  1. systematycznego udziału w zajęciach oraz punktualnego przybywania na zajęcia,
  2. zabezpieczenia materiałów szkoleniowych przekazanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris przed dostępem osób trzecich,
  3. zapoznania się z regulaminami Sali Szkoleniowej i Sali Praktycznej oraz ich przestrzegania,
  4. zaopatrzenia się w odpowiednie obuwie oraz wykorzystywania go w trakcie zajęć, w przypadku gdy program nauczanie wymaga zaopatrzenia się w odpowiednie obuwie. Brak odpowiedniego obuwia upoważnia Centrum Edukacji Dr Irena Eris do odmowy zezwolenia Uczestnikowi na wejście do Sali Praktycznej,
  5. podpisywania listy obecności,
  6. wykonywania poleceń wykładowcy, związanych z realizacją treści programowych,
  7. poszanowania godności osobistej wykładowców oraz innych uczestników,
  8. przystąpienia w wyznaczonym przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris terminie do testu sprawdzającego zdobytą wiedzę, w przypadku gdy jest on przewidziany
 2. Uczestnik kursu Dr Irena Eris uprawniony jest do:
  1. korzystania z materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris,
  2. zapoznania się z treścią programu nauczania, regulaminem oraz statutem placówki,
  3. zgłaszania swoich uwag, w formie ankiet przeprowadzanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris.
  4. zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Centrum Edukacji Dr Irena Eris, dotyczących przebiegu i realizacji kursów w których uczestniczył.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CENTRUM EDUKACJI DR IRENA ERIS

 1. Centrum Edukacji Dr Irena Eris jest zobowiązane do:
  1. realizacji zajęć w ramach wybranego przez Uczestnika kursu, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową,
  2. zapewnienia warunków technicznych do przeprowadzenia zajęć – tj. (i) Sali Szkoleniowej, (ii) Sali Praktycznej, (iii) wybranych produktów kosmetycznych Dr Irena Eris Prosystem Professional, Dr Irena Eris Prosystem Home Care lub Dr Irena Eris Makijaż, w przypadku gdy ich stosowanie jest przewidziane w ofercie danego kursu (iv) niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych, związanych z zakresem poszczególnych kursów (v)ubrań ochronnych – uniformu,
  3. zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
  4. wydania certyfikatu o ukończenia kursu, według wzoru MEN, po uzyskaniu przez Uczestnika kursu oceny pozytywnej z testu sprawdzającego zdobytą wiedzę lub certyfikatu ukończenia kursu Centrum Edukacji Dr Irena Eris,
  5. zapewnienia Uczestnikom przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej, w czasie której Centrum Edukacji Dr Irena Eris zapewni Uczestnikom posiłek, w przypadku gdy oferta kursu je przewiduje.

V. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty wskazana została w Umowie.
 2. Opłata winna być uiszczona w terminie określonym w Umowie.
 3. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Centrum Edukacji Dr Irena Eris lub dzień zapłaty w kasie Centrum Edukacji Dr Irena Eris .
 4. Na żądanie Uczestnika Centrum Edukacji Dr Irena Eris wystawi fakturę, dane Nabywcy faktury wskazane zostaną przez Uczestnika kursu.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Centrum Edukacji Dr Irena Eris jest uprawnione do wypowiedzenia Uczestnikowi Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym,
  2. nie zastosowanie się do postanowień Umowy lub Regulaminu Placówki.
 2. Centrum Edukacji Dr Irena Eris zastrzega sobie prawo do nie rozpoczynania kursu w przypadku braku dostatecznej ilości Uczestników, przy czym minimalna ilość uczestników wynosi 8 osób. W takim przypadku umowa zawarta z Uczestnikiem zostaje rozwiązana, a wniesiona opłata zwrócona bezzwłocznie zgodnie z dyspozycją wpłacającego, bądź za pisemną zgodą Uczestnika przeniesienia na poczet kolejnego kursu.
 3. Uczestnik jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu o Umowy. Oświadczenie to winno być przesłane na adres, o którym mowa w pkt. I ust.1 nie później niż na 14 dni od daty zawarcia Umowy (decyduje data wpływu oświadczenia do siedziby Organizatora).
 4. W przypadku złożenie przez Uczestnika oświadczania od odstąpienie od Umowy, po terminie rozpoczęcia Kursu Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Kwotę zapłaty o której mowa w ust. 4 oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia przez Organizatora, z uwzględnieniem uzgodnionego w Umowie Wynagrodzenia.

VII. TERMINY

 1. Centrum Edukacji Dr Irena Eris zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zjazdu/kusu, bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć, o czym poinformuje Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Zjazdu/kursu.
 2. W przypadku odwołania Zjazdu/kursu, bądź poszczególnych zajęć, zostanie wyznaczony nowy termin, w którym odbędą się zaplanowane zajęcia.

VIII. CERTYFIKATY

 1. Uczestnicy kursów Centrum Edukacji Dr Irena Eris otrzymują certyfikat ukończenia kursu na wzorze MEN lub certyfikat ukończenia kursu Centrum Edukacji Dr Irena Eris.
 2. Otrzymanie certyfikatu o ukończeniu kursu, uwarunkowane jest obecnością Uczestnika na zajęciach podczas co najmniej połowy zjazdów wybranego kursu oraz uzyskaniem oceny pozytywnej z testu sprawdzających zdobytą wiedzę.

IX. REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji, przysługuje każdemu Uczestnikowi, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty uzyskania informacji w zakresie zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania się do Uczestnika do udziału w kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Dr Irena Eris. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Centrum Edukacji Dr Irena Eris, ul. Puławska 107A.02-595 Warszawa. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 roku.

(22) 701 29 00

Zadzwoń do nas